Batxillerat ciències i tecnologia científica

batxillerat-ciencies-tecnologia

Què és Bat. ciències i tecnologia científica?

És el batxillerat qui s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.

Objectius

 • .
Coherència amb les etapes educatives anteriors
 • .
Maduresa intel·lectual i humana
 • .
Desenvolupament personal i social
 • .
Potenciar la gran capacitat de raonament
 • .
Valorar la relació entre ciència, tecnologia i societat
 • .
Millora de la capacitat analítica de l’alumne
 • .
Entendre els processos tecnològics i dels materials

Estructura

1r Batxillerat50%
2n Batxillerat50%

INFORMACIÓ GENERAL

El batxillerat forma part de l’educació secundària post obligatòria i per tant té un caràcter voluntari.

El batxillerat consta de dos cursos i per accedir-hi cal haver obtingut el graduat en ESO. Té com a finalitat:

 • Proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana.
 • Capacitar als alumnes per accedir a l’educació superior:
 • Cicles formatius de grau superior
 • Presentar-se a les proves d’accés a la universitat i accedir a realitzar estudis universitaris.

El batxillerat es desenvolupa en modalitats diferents.

Les matèries del batxillerat s’estructuren de la següent manera:

Matèries comunes

Matèries que han  de cursar tot l’alumnat de batxillerat de qualsevol modalitat

Matèries comunes d’opció: 

S’han de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne

Matèries de modalitat i matèries especifiques:

Les matèries específiques completen el currículum personal de cada alumne.

MÉS INFORMACIÓ

L’ alumne/a que vulgui  cursar altra matèria que el centre no ofereix pot matricular-se  a l’IOC  (Institut Obert de Catalunya) un màxim de 2
matèries.
 

Continguts del Batxillerat Científic-Tecnològic

Estructura acadèmica del primer curs:

  1r Batx

Hores/setmanals

Llengua catalana i literatura 2
Llengua castellana i literatura 2
Llengua estrangera (Llengua anglesa) 3
Filosofia 2
Història de la filosofia  
Ciències per el món contemporani 2
Educació Física 2
Història  
Tutoria 1
Treball de recerca  
 TOTAL 14
Assignatura:  
Matemàtiques I 4h  
Física I 4h  
Biologia I 4h  
A triar 1 entre:
Química I 4h  
Dibuix tècnic I 4h  
 

Estructura acadèmica del segon curs:

  2n  Batx

Hores/setmanals

Llengua catalana i literatura 2
Llengua castellana i literatura 2
Llengua estrangera (Llengua anglesa) 3
Filosofia  
Història de la filosofia 3
Ciències per el món contemporani  
Educació Física  
Història  3
Tutoria 1
Treball de recerca  sense càrrega lectiva
  14
Matemàtiques I 4h  
Física I 4h  
Biologia I 4h  
A triar 1 entre:
Química II 4h  
Dibuix tècnic II 4h