INFORMACIÓ PER A LA WEB DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

tecnologia

Què és la TECNOLOGIA?

La tecnologia és el resultat d’aplicar a la tècnica el coneixement aportat per la ciència, i el seu objectiu és satisfer les necessitats de les persones, relacionades bàsicament amb l’habitatge, l’alimentació, el vestit, l’energia i les comunicacions.

Per entendre millor aquesta definició hem de saber el significat de “tècnica” i de “ciència”:

 • La tècnica és el conjunt de coneixements i habilitats necessàries per fabricar o construir objectes útils.
 • La ciència és el conjunt de coneixements que permeten entendre els fenòmens que es produeixen als entorns físic i natural.

Per tant, un producte tecnològic és aquell que satisfà una necessitat humana. Aquests productes poden ser molt senzills o molt tecnològics. No tan sols són productes tecnològics els ordinadors, els mòbils, els robots,… sinó que tenim objectes tan senzills com una galleda de fregar, que satisfan la necessitat de poder netejar, o un bolígraf, que ens permet escriure i per tant transmetre els coneixements, que també són objectes tecnològics.

També disposa d’un espai propi, amb un PC i canó de projecció, que es poden fer servir per analitzar models informàtics de processos biològics i geològics i per a la projecció de vídeos documentals.

Dintre de la programació s’inclouen sortides per als diferents nivells, al Cosmocaixa, al Museu de Ciències Naturals, etc.

El procés tecnològic

El procés tecnològic és un mètode de treball sistemàtic que facilita la realització de projectes. Consta d’un seguit d’etapes de treball o fases que cal aplicar en ordre amb l’objectiu final d’obtenir productes de qualitat que puguin satisfer les necessitats de la societat.

Com treballem l’assignatura de tecnolgia al INS.P.R.Picasso?

La tecnologia és una assignatura obligatòria durant els tres primers cursos de la ESO, i optativa al quart curs.

Tant al primer curs, com al segon i al tercer es dediquen dues hores setmanals a l’aprenentatge d’aquesta assignatura:

 • Una d’aquestes hores es du a terme a l’aula ordinària, amb tot el grup classe junt, i s’expliquen els coneixements propis de l’assignatura.
 • La segona hora es desenvolupa al taller de tecnologia, amb la meitat del grup classe un dia i l’altre meitat un altre dia. En aquest espai del taller es desenvolupen diversos projectes que permeten als alumnes experimentar amb els coneixements obtinguts a classe, d’una manera pràctica.

Al quart curs de la ESO, es destinen tres hores al aprenentatge de la tecnologia:

 • Dues d’aquestes es realitzen a l’aula ordinària, amb tot el grup classe, i s’expliquen els coneixements propis de l’assignatura.
 • La tercera hora es desenvolupa al taller de tecnologia, amb tot el grup classe.

Per tant, es combina d’una manera equilibrada l’aprenentatge teòric amb la realització de projectes pràctics, facilitant així als alumnes l’assoliment dels coneixements estudiats.

Al primer curs de la ESO apareix una assignatura nova anomenada TECNOLOGIA. Com és desconeguda pels alumnes, el primer que fem és explicar què és la tecnologia i el procés tecnològic, i saber diferenciar entre el que és la fabricació industrial i l’artesanal.

Com que és una assignatura on es desenvolupen treballs al un aula específica anomenada “Taller de Tecnologia” el que fem és explicar com és aquesta aula, les normes que s’han de seguir i les diferents eines que hi ha i que podem utilitzar per a desenvolupar els projectes. També ens iniciem en les diferents tècniques de representació gràfica, que ens seran molt útils per a poder realitzar els plànols dels diferents projectes.

Un altre punt que tractem en aquest curs i que és de gran interès són els diferents materials que podem utilitzar a l’hora de construir objectes, i per això s’estudien les propietats i aplicacions de materials com el paper, el cartró, la fusta, els metalls i els plàstics.

Arribant al final de curs ens iniciem en el món de l’electricitat, aprenent el que és el corrent elèctric, sabent analitzar diferents circuits elèctrics bàsics i els seus components.

Per finalitzar treballem les eines digitals TIC, treballant nocions bàsiques de sistemes operatius, programes de tractament de textos, eines per al treball col·laboratiu i eines multimèdia per a la presentació de projectes.

Al inici del segon curs, l’alumnat haurà de conèixer els principals sistemes de generació d’electricitat, d’eficiència energètica, estalvi energètic i conèixer els processos tecnològics industrials. A les hores de desdoblament és realitzaran practiques amb programes d’edició de textos i presentacions amb l’objectiu de fer una exposició oral.

En la segon trimestre, l’alumnat s’iniciarà amb el dibuix tècnic assistit per ordenador. A continuació s’estudiarà els circuits i motors elèctrics. A les hores de desdoblament a l’aula taller es realitzarà la pràctica de construcció d’una maqueta d’una casa a escala. Aquesta pràctica s’allargarà fins final de curs i servirà per relacionar les hores teòriques amb les pràctiques ja que realitzaran plànols i circuit elèctric dins la maqueta.

Finalment, al tercer trimestre es treballarà la fabricació digital i s’introduiran a la programació.

El tercer curs té tres elements centrals ben diferenciats. En primer lloc es desenvolupa un bloc dedicat a les estructures i esforços mecànics relacionant-los amb l’edificació. A les hores de desdoblament és realitzaran practiques en el taller començant per una estructura de paper que haurà d’aguantar el pes dels alumnes i seguidament construiran una roda hidràulica per crear electricitat contribuint a crear significat als temes d’estructures i màquines i mecanismes.

Posteriorment s’estudien les màquines i motors tot relacionant-los amb l’entorn immediat i la importància que han tingut en el desenvolupament industrial i en la millora de les nostres condicions de vida.

Finalment, també es tracten les tecnologies de la comunicació i les eines informàtiques amb les que crearan blogs i pàgines web.

A quart de la ESO l’assignatura de tecnologia comença parlant del habitatge i les seves instal·lacions, és a dir, es tracta tot el que té a veure amb quins criteris es segueixen a l’hora de dissenyar un habitatge (orientació respecte el sol, distribució dels espais,…). També aprenem els diferents elements que composen cada una de les instal·lacions d’un habitatge (aigua, electricitat, gas,…).

Tot seguit ens introduïm en el món de la pneumàtica, i aprenem a entendre el funcionament de circuits senzills, els seus components i les aplicacions d’aquests.

El món de l’electrònica, tant l’analògica com la digital, és el següent tema que tractem. En aquest aprenem els diferents components electrònics bàsics que existeixen i els microprocessadors. També descobrim i practiquem el disseny de diferents circuits electrònics bàsics.

Per finalitzar el curs treballem el tema de la tecnologia de control i la robòtica que són dos temes que cada cop està més present en les nostres vides quotidianes, i per tant entrem en els coneixements bàsics, que ens permeten entendre aquestes noves tecnologies que creixen i avancen a gran velocitat.

La nota final de l’assignatura de tecnologia serà la mitjana aritmètica del curs, és a dir, de les tres avaluacions.

La nota de cada avaluació s’obtindrà de la següent manera:

 

      Formativa:

 • Procediments generals (qualsevol unitat didàctica): es valora individualment
 • Ús de les eines de l’aula
 • Serietat en el treball
 • Treball diari dels alumnes (llibreta, deures)
 • Respostes a qüestions plantejades
 • Resolució d’activitats a la pissarra

 

Cada unitat didàctica té uns procediments que es valoraran per separat.

 

 • Actituds :
 • Disposició a treballar en equip
 • Recollir el material en acabar la classe
 • Respecte vers els companys

         Cada unitat didàctica té unes actituds  que es valoraran per separat.

 

              Sumativa:

 • Es valora individualment :
 • Entrega d‘informes de les pràctiques
 • Realització d’una o més proves escrites

 

 

 

CRITERIS AVALUACIÓ DE RECUPERACIÓ DELS CURSOS ANTERIORS PENDENTS

L’alumnat haurà de recuperar els cursos pendents mitjançant la realització d’un dossier d’exercicis i un examen de recuperació anual.

La nota sortirà un 40% del dossier i un 60% de l’examen.

Els alumnes afectats realitzaran els exàmens a principis de febrer i tindran una altra oportunitat a final de curs.