INFORMACIÓ GENERAL DEL SEMINARI DE FÍSICA I QUÍMICA

Què és això de la física i química?

La Física i la Química són dues branques de les Ciències Naturals que han jugat un paper cabdal en el desenvolupament de la civilització tal com la coneixem.

Des de la primera reacció química controlada per l’home, el foc, que ens va alliberar del fred de l’hivern i va permetre la cocció dels aliments, fins a la xarxa global de comunicacions que ens permet reservar una habitació d’hotel a l’altra punta del món en pocs segons, passant pel camp de l’agricultura moderna on es va desenvolupar tot un món de fertilitzants sintètics, gràcies al domini de les reaccions químiques del procés Haber-Bosch, per així obtenir grans collites d’aliments. Al mateix temps, el control de la reacció de fixació del nitrogen i el coneixement de les tècniques necessàries  per realitzar treballs amb gasos a altes pressions, van ser problemes resolts gràcies a la Física i la Química.

En tot aquest progrés científic hi ha hagut un llarg camí de proves i de cerca impulsada per la curiositat humana.

“Eppur si muove”: Galileu Galilei, davant del tribunal de la Inquisició

Què s’ensenya a l’assignatura de física i química?

A l’ESO aprenem a resoldre petites qüestions sobre el moviment, les forces, el comportament de líquids i gasos, els canvis d’estat de la matèria, les reaccions químiques senzilles, les ones, els fenòmens elèctrics, les transformacions de l’energia, etc.., i es dóna una visió senzilla de l’estructura atòmica de la matèria.

Al Batxillerat s’aprofundeix en els mateixos temes i se n’aborden d’altres com l’equilibri químic, l’electroquímica, les reaccions àcid-base, la gravitació, la radioactivitat o l’electromagnetisme.

PROCEDIMENT RECUPERACIÓ PENDENTS CURSOS ANTERIORS

Hi haurà una prova de recuperació extraordinària al mes de Febrer que determinarà l’institut.

LLIBRES DE LECTURA, LLIBRE DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC

Llibre de text : depèn del curs

Quadern: Ha de ser tamany DIN-A4, de fulles quadriculades i no convé compartir-lo amb altres assignatures.  Puntualment es poden necessitar materials com fulls mil·limetrats per a l’elaboració de gràfiques o cartolines.

Apunts, esquemes, exercicis i activitats.

Calculadora científica

TEMARI

FÍSICA I QUÍMICA 2n ESO CURS 2015-2016

1r

TRIMESTRE

Tema  1:  El so.
Tema  2:  La llum

 

2n

TRIMESTRE

Tema 3: Magnituds i unitats
Tema  4: Introducció al moviment
Tema  5:  Les forces

 

3r

TRIMESTRE

Tema  6:  Les pressions
Tema 7: Treball i energia
Tema 8: Calor i temperatura

El mètode de càlcul de la  nota trimestral és el següent:

Exàmens : 60% de la nota.

Dossier o llibreta, actitud i treballs específics : 40% de la nota

 • La nota final del curs s’obtindrà de la mitja aritmètica de les notes definitives dels tres trimestres sempre i quan no hi hagi cap trimestre amb una nota inferior a 3.

 

 • En el cas que la nota final del curs obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui de suspès l’alumne té dret a una avaluació de suficiència al mes de juny i, si s’escau, un darrer examen de suficiència al mes setembre. En el cas que la nota final del curs, obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui d’aprovat l’alumne tindrà el dret a participar en un examen per millorar aquesta nota final. Aquest únic examen per pujar nota només es farà al mes de juny

 

 • Els alumnes que es presentin a l’avaluació de suficiència no es podran presentar a l’examen per millorar la nota final.

 

 • L’avaluació de suficiència que efectuarà l’alumne serà de la totalitat del curs al mes de setembre i del trimestre suspès al mes de juny. La nota final de curs no podrà ser inferior a l’obtinguda inicialment a partir de les notes dels trimestres.

 

 • La nota obtinguda en una convocatòria de recuperació (d’un trimestre, de suficiència o una extraordinària) mai serà superior a un 5.
 • S’ha de ser puntual als exàmens. Transcorreguts 5 minuts de l’inici de la convocatòria no es deixarà entrar a l’examen, excepte en el cas que es porti en aquell mateix moment un justificant d’atenció sanitària i/o d’un organisme oficial. En aquest casos, mai es donarà temps addicional.
 • Qualsevol copia o intent de copia durant l’examen serà qualificat amb un zero.

 

 • Per aprovar l’avaluació s’ha de fer com a mínim un 50% dels deures o tasques encomanades pel professor. El fet de no presentar-les puntualment quan correspongui, suposarà una baixada directa de 2,5 punts de la nota final de l’avaluació corresponent.

 

 • Si l’alumne no porta el material necessari per a fer l’examen: calculadora, llapis, bolígraf, goma i regla, haurà d’abandonar l’examen. La nota serà no presentat o un zero.

 

 • És obligatori lliurar el dossier o les feines encomanades en qualsevol de les convocatòries de recuperació (trimestre, suficiència o extraordinària) ja que li correspon un 40% de la nota. El fet de no entregar-les implica un 0 en aquest apartat.
 

FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO CURS 2015-2016

1r

TRIMESTRE

Tema  1:  La ciència i la mesura
Tema  2:  Els gasos i les dissolucions

 

2n

TRIMESTRE

Tema  3:  L’àtom
Tema  4: Elements i compostos

 

3r

TRIMESTRE

Tema 5: El nom dels compostos
Tema  6:  El mol. Unitat de quantitat de substància.
Tema 7: Les reaccions químiques

El mètode de càlcul de la  nota trimestral és el següent:

Exàmens : 70% de la nota.

Dossier o llibreta, actitud i treballs específics : 30% de la nota.

 • La nota final del curs s’obtindrà de la mitja aritmètica de les notes definitives dels tres trimestres sempre i quan no hi hagi cap trimestre amb una nota inferior a 3.

 

 • En el cas que la nota final del curs obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui de suspès l’alumne té dret a una avaluació de suficiència al mes de juny i, si s’escau, un darrer examen de suficiència al mes setembre. En el cas que la nota final del curs, obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui d’aprovat l’alumne tindrà el dret a participar en un examen per millorar aquesta nota final. Aquest únic examen per pujar nota només es farà al mes de juny.

 

 • Els alumnes que es presentin a l’avaluació de suficiència no es podran presentar a l’examen per millorar la nota final.

 

 • L’avaluació de suficiència que efectuarà l’alumne serà de la totalitat del curs al mes de setembre i del trimestre suspès al mes de juny. La nota final de curs no podrà ser inferior a l’obtinguda inicialment a partir de les notes dels trimestres.

 

 • La nota obtinguda en una convocatòria de recuperació (d’un trimestre, de suficiència o una extraordinària) mai serà superior a un 5.

 

 

 

 • S’ha de ser puntual als exàmens. Transcorreguts 5 minuts de l’inici de la convocatòria no es deixarà entrar a l’examen, excepte en el cas que es porti en aquell mateix moment un justificant d’atenció sanitària i/o d’un organisme oficial. En aquest casos, mai es donarà temps addicional.

 

 • Qualsevol copia o intent de copia durant l’examen serà qualificat amb un zero.

 

 • Per aprovar l’avaluació s’ha de fer com a mínim un 50% dels deures o tasques encomanades pel professor. El fet de no presentar-les puntualment quan correspongui, suposarà una baixada directa de 2,5 punts de la nota final de l’avaluació corresponent.

 

 • Si l’alumne no porta el material necessari per a fer l’examen: calculadora, llapis, bolígraf, goma i regla, haurà d’abandonar l’examen. La nota serà no presentat o un zero.

 

 • És obligatori lliurar el dossier o les feines encomanades en qualsevol de les convocatòries de recuperació (trimestre, suficiència o extraordinària) ja que li correspon un 40% de la nota. El fet de no entregar-les implica un 0 en aquest apartat.
 

FÍSICA I QUÍMICA 4t ESO CURS 2015-2016

1r

TRIMESTRE

 

Tema  1:  El moviment
Tema  2:  Les forces
Tema  3: Dinàmica

 

2n

TRIMESTRE

Tema  4:  Estàtica de fluids
Tema  5: Treball energia i calor
Tema  6:  L’energia de les ones: el so i la llum

 

3r

TRIMESTRE

Tema 7: La taula periòdica. Enllaç químic. Formulació
Tema 8: Àcids i bases
Tema 9: La química del carboni

El mètode de càlcul de la  nota trimestral és el següent:

Exàmens : 80% de la nota.

Dossier o llibreta, actitud i treballs específics : 20% de la nota.

 • La nota final del curs s’obtindrà de la mitja aritmètica de les notes definitives dels tres trimestres sempre i quan no hi hagi cap trimestre amb una nota inferior a 3.

 

 • En el cas que la nota final del curs obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui de suspès l’alumne té dret a una avaluació de suficiència al mes de juny i, si s’escau, un darrer examen de suficiència al mes setembre. En el cas que la nota final del curs, obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui d’aprovat l’alumne tindrà el dret a participar en un examen per millorar aquesta nota final. Aquest únic examen per pujar nota només es farà al mes de juny.

 

 • Els alumnes que es presentin a l’avaluació de suficiència no es podran presentar a l’examen per millorar la nota final.

 

 • L’avaluació de suficiència que efectuarà l’alumne serà de la totalitat del curs al mes de setembre i del trimestre suspès al mes de juny. La nota final de curs no podrà ser inferior a l’obtinguda inicialment a partir de les notes dels trimestres.

 

 • La nota obtinguda en una convocatòria de recuperació (d’un trimestre, de suficiència o una extraordinària) mai serà superior a un 5.
 • S’ha de ser puntual als exàmens. Transcorreguts 5 minuts de l’inici de la convocatòria no es deixarà entrar a l’examen, excepte en el cas que es porti en aquell mateix moment un justificant d’atenció sanitària i/o d’un organisme oficial. En aquest casos, mai es donarà temps addicional.

 

 • Qualsevol copia o intent de copia durant l’examen serà qualificat amb un zero.

 

 • Per aprovar l’avaluació s’ha de fer com a mínim un 50% dels deures o tasques encomanades pel professor. El fet de no presentar-les puntualment quan correspongui, suposarà una baixada directa de 2,5 punts de la nota final de l’avaluació corresponent.

 

 • Si l’alumne no porta el material necessari per a fer l’examen: calculadora, llapis, bolígraf, goma i regla, haurà d’abandonar l’examen. La nota serà no presentat o un zero.

 

 • És obligatori lliurar el dossier o les feines encomanades en qualsevol de les convocatòries de recuperació (trimestre, suficiència o extraordinària) ja que li correspon un 40% de la nota. El fet de no entregar-les implica un 0 en aquest apartat.
 

FÍSICA 1r BATXILLERAT CURS 2015-2016

1r

TRIMESTRE

 

Tema  1: Les magnituds físiques i la seva mesura
Tema  2: Cinemàtica 1D
Tema  3: Cinemàtica 2D

 

2n

TRIMESTRE

Tema  4: Dinàmica
Tema  5: Conservació de la quantitat de moviment
Tema  6: Treball i energia

 

3r

TRIMESTRE

Tema 7: Conservació de l’energia
Tema 8: Corrent continu
Tema 9: Imatges

El mètode de càlcul de la  nota trimestral és el següent:

 

70% de la nota. Correspon a la mitjana dels exàmens parcials

30% de la nota correspon a un examen global de trimestre.

 • La nota final del curs s’obtindrà de la mitja aritmètica de les notes definitives dels tres trimestres sempre i quan no hi hagi cap trimestre amb una nota inferior a 3.

 

 • En el cas que la nota final del curs obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui de suspès l’alumne té dret a una avaluació de suficiència al mes de juny i, si s’escau, un darrer examen de suficiència al mes setembre. En el cas que la nota final del curs, obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui d’aprovat l’alumne tindrà el dret a participar en un examen per millorar aquesta nota final. Aquest únic examen per pujar nota només es farà al mes de juny.

 

 • Els alumnes que es presentin a l’avaluació de suficiència no es podran presentar a l’examen per millorar la nota final.

 

 • L’avaluació de suficiència que efectuarà l’alumne serà de la totalitat del curs al mes de setembre i del trimestre suspès al mes de juny. La nota final de curs no podrà ser inferior a l’obtinguda inicialment a partir de les notes dels trimestres.

 

 • Al començament del segon i tercer trimestre es realitzarà un examen de recuperació a aquells alumnes que no hagin aprovat el trimestre anterior.
 • La nota obtinguda en una convocatòria de recuperació (d’un trimestre, de suficiència o una extraordinària) mai serà superior a un 5.
 • S’ha de ser puntual als exàmens. Transcorreguts 5 minuts de l’inici de la convocatòria no es deixarà entrar a l’examen, excepte en el cas que es porti en aquell mateix moment un justificant d’atenció sanitària i/o d’un organisme oficial. En aquest casos, mai es donarà temps addicional.

 

 • Qualsevol còpia o intent de còpia durant l’examen serà qualificat amb un zero.

 

 • L’assistència a classe és obligatòria. Així doncs, si un alumne acumula 3 o més absències no justificades al llarg d’un trimestre, perd el dret a l’avaluació contínua i el trimestre restà suspès amb un 0.

 

 • Els justificants oficials s’han d’ensenyar al professor/a de la matèria corresponent i després entregar-los al tutor/a.

 

 • Per aprovar l’avaluació s’ha de fer com a mínim un 50% dels deures o tasques encomanades pel professor. El fet de no presentar-les puntualment quan correspongui, suposarà una baixada directa de 2,5 punts de la nota final de l’avaluació corresponent.

 

 • Si l’alumne no porta el material necessari per a fer l’examen: calculadora, llapis, bolígraf, goma i regla, haurà d’abandonar l’examen. La nota serà no presentat o un zero.
 

FÍSICA 2n BATXILLERAT CURS 2015-2016

1r

TRIMESTRE

 

Tema  0: Introducció al càlcul vectorial
Tema  1: Mecànica
Tema  2: Camp gravitatori
Tema 3: Camp elèctric

 

2n

TRIMESTRE

Tema  4: Electromagnetisme (I)
Tema  5: Electromganetisme (II)
Tema  6: Moviment ondulatori

 

3r

TRIMESTRE

Tema 7: Fenòmens ondulatoris
Tema 8: Naturalesa de la llum
Tema 9: Física nuclear
 • La nota final del curs s’obtindrà de la mitja aritmètica de les notes definitives dels tres trimestres sempre i quan no hi hagi cap trimestre amb una nota inferior a 3.

 

 • En el cas que la nota final del curs obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui de suspès l’alumne té dret a una avaluació de suficiència al mes de juny i, si s’escau, un darrer examen de suficiència al mes setembre. En el cas que la nota final del curs, obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui d’aprovat l’alumne tindrà el dret a participar en un examen per millorar aquesta nota final. Aquest únic examen per pujar nota només es farà al mes de juny.

 

 • Els alumnes que es presentin a l’avaluació de suficiència no es podran presentar a l’examen per millorar la nota final.

 

 • L’avaluació de suficiència que efectuarà l’alumne serà de la totalitat del curs al mes de setembre i del trimestre suspès al mes de juny. La nota final de curs no podrà ser inferior a l’obtinguda inicialment a partir de les notes dels trimestres.

 

 • Al començament del segon i tercer trimestre es realitzarà un examen de recuperació a aquells alumnes que no hagin aprovat el trimestre anterior.

 

 • La nota obtinguda en una convocatòria de recuperació (d’un trimestre, de suficiència o una extraordinària) mai serà superior a un 5.
 • S’ha de ser puntual als exàmens. Transcorreguts 5 minuts de l’inici de la convocatòria no es deixarà entrar a l’examen, excepte en el cas que es porti en aquell mateix moment un justificant d’atenció sanitària i/o d’un organisme oficial. En aquest casos, mai es donarà temps addicional.

 

 • Qualsevol còpia o intent de còpia durant l’examen serà qualificat amb un zero.

 

 • L’assistència a classe és obligatòria. Així doncs, si un alumne acumula 3 o més absències no justificades al llarg d’un trimestre, perd el dret a l’avaluació contínua i el trimestre restà suspès amb un 0.

 

 • Els justificants oficials s’han d’ensenyar al professor/a de la matèria corresponent i després entregar-los al tutor/a.

 

 • Per aprovar l’avaluació s’ha de fer com a mínim un 50% dels deures o tasques encomanades pel professor. El fet de no presentar-les puntualment quan correspongui, suposarà una baixada directa de 2,5 punts de la nota final de l’avaluació corresponent.

 

 • Si l’alumne no porta el material necessari per a fer l’examen: calculadora, llapis, bolígraf, goma i regla, haurà d’abandonar l’examen. La nota serà no presentat o un zero.

QUÍMICA 1r BATXILLERAT CURS 2015-2016

1r

TRIMESTRE

 

Tema  0: Formulació i nomenclatura inorgànica.
Tema  1: La matèria.
Tema  2: Classificació de la matèria.
Tema  3: Composició de les dissolucions i dispersions col·loïdals.

 

2n

TRIMESTRE

Tema  4: Les reaccions químiques.
Tema  5: Cálculs en les reaccions químiques. Estequiometria.
Tema  6: Estudi de les reaccions químiques.
Tema 7: Estructura de la matèria.

 

3r

TRIMESTRE

Tema 8: La taula periòdica.
Tema 9: Enllaç químic.
Tema 10: La química del carboni.

El mètode de càlcul de la  nota trimestral és el següent:

70% de la nota. Correspon a la mitjana dels exàmens parcials

30% de la nota correspon a un examen global de trimestre.

 • La nota final del curs s’obtindrà de la mitja aritmètica de les notes definitives dels tres trimestres sempre i quan no hi hagi cap trimestre amb una nota inferior a 3.

 

 • En el cas que la nota final del curs obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui de suspès l’alumne té dret a una avaluació de suficiència al mes de juny i, si s’escau, un darrer examen de suficiència al mes setembre. En el cas que la nota final del curs, obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui d’aprovat l’alumne tindrà el dret a participar en un examen per millorar aquesta nota final. Aquest únic examen per pujar nota només es farà al mes de juny.

 

 • Els alumnes que es presentin a l’avaluació de suficiència no es podran presentar a l’examen per millorar la nota final.

 

 • L’avaluació de suficiència que efectuarà l’alumne serà de la totalitat del curs al mes de setembre i del trimestre suspès al mes de juny. La nota final de curs no podrà ser inferior a l’obtinguda inicialment a partir de les notes dels trimestres.

 

 • Al començament del segon i tercer trimestre es realitzarà un examen de recuperació a aquells alumnes que no hagin aprovat el trimestre anterior.

 

 • La nota obtinguda en una convocatòria de recuperació (d’un trimestre, de suficiència o una extraordinària) mai serà superior a un 5.
 • S’ha de ser puntual als exàmens. Transcorreguts 5 minuts de l’inici de la convocatòria no es deixarà entrar a l’examen, excepte en el cas que es porti en aquell mateix moment un justificant d’atenció sanitària i/o d’un organisme oficial. En aquest casos, mai es donarà temps addicional.

 

 • Qualsevol còpia o intent de còpia durant l’examen serà qualificat amb un zero.

 

 • L’assistència a classe és obligatòria. Així doncs, si un alumne acumula 3 o més absències no justificades al llarg d’un trimestre, perd el dret a l’avaluació contínua i el trimestre restà suspès amb un 0.

 

 • Els justificants oficials s’han d’ensenyar al professor/a de la matèria corresponent i després entregar-los al tutor/a.

 

 • Per aprovar l’avaluació s’ha de fer com a mínim un 50% dels deures o tasques encomanades pel professor. El fet de no presentar-les puntualment quan correspongui, suposarà una baixada directa de 2,5 punts de la nota final de l’avaluació corresponent.

 

 • Si l’alumne no porta el material necessari per a fer l’examen: calculadora, llapis, bolígraf, goma i regla, haurà d’abandonar l’examen. La nota serà no presentat o un zero