DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

ciencies-socials

INFORMACIÓN GENERAL

El departament de Ciències Socials està format pel professorat que s’encarrega de les matèries de Ciències Socials que s’estudien a tots els cursos de l’ESO, de les matèries optatives de contingut social i humanístic, i de les matèries del batxillerat: Economia; Història del món contemporani; Història; Història de l’Art i Geografia.

El departament de Ciències Socials té com a missió que l’alumnat del centre adquireixi eines necessàries per entendre el món des de la vessant social i humanística, amb la intenció final que pugui arribar a intervenir de forma crítica en la societat actual i comprendre la societat que ens envolta.  Amb aquesta intenció el professorat treballa perquè tots els alumnes obtinguin un conjunt de competències que els servirà per aprendre i continuar aprenent al llarg de tota la seva vida personal.

PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT

PROFESSORAT MATÉRIA CURS/GRUP
Marta Alba CIÈNCIES SOCIALS 1A  1B  1C
Mariona Joseph* CIÈNCIES SOCIALS 1D
Joaquim Benet CIÈNCIES SOCIALS 2A / 2C
M. Antònia Tejada CIÈNCIES SOCIALS 2B / 2D
Toni Cifuentes CIÈNCIES SOCIALS 3A / 3B / 3C
Marta Alba CIÈNCIES SOCIALS 4A / 4 B
Marta Alba CIÈNCIES SOCIALS Optativa 3r ESO

*Professora del Departament de Psicopedagogia

 1. PROFESSORAT MATÉRIA CURS/GRUP
  Toni Cifuentes HISTÒRIA MÓN CONTEMPORANI 1r BATXILLERAT
  M. Antònia Tejada HISTÒRIA DE L’ART 1r BATXILLERAT
  Joaquim Benet ECONOMIA 1r BATXILLERAT
  Toni Cifuentes GEOGRAFIA 1r BATXILLERAT
  Joaquim Benet HISTÒRIA D’ESPANYA 1r BATXILLERAT
  Joaquim Benet HISTÒRIA DE L’ART 1r BATXILLERAT
PROFESSORATO
CURS
Mariona Joseph 1r D
Maria Antònia Tejada 2n B
 Toni Cifuentes  3r B

Las recuperaciones en todos los niveles se realizarán en el mes de junio, mediante unas pruebas extraordinarias reconocidas por el Proyecto de Centro. Los alumnos también podrán recuperar algún trimestre suspendido a lo largo del curso según criterio del profesor.

Asimismo, también será posible recuperar la asignatura en las pruebas de septiembre, juntamente con la entrega de un dosier de ejercicios, y en Febrero se realizan los exámenes para recuperar cursos anteriores.

MATÈRIES IMPARTIDES DES DEL DEPARTAMENT

Primer Curs: Ciències Socials. Geografia i Història
Segon Curs: Ciències Socials. Geografia i Història

Tercer Curs: Ciències Socials. Geografia
Quart Curs: Ciències Socials. Història

Primer Curs:         Història del Món Contemporània/ Economia

Segon Curs:           Història d’Espanya | Història de l’Art |Geografia

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC

Els llibres que el Deparament de Ciències Socials ha escollit per al curs 2015-2016 són:

CURS    ESO LLIBRE
1r GiH. Editorial VICENS VIVES. ISBN 978 84 68230610
1r reforç  Llibre: “Quadern de  diversitat” d’aula.
2n  Polis. Es proporciona el llibre a l’aula.
2n reforç  Llibre: “Polis.Quadern de  diversitat” d’aula.
3r GiH. Editorial VICENS VIVES. ISBN 978 84 68231976
4t Nou Polis. Editorial VICENS VIVES. ISBN 978 84 68208060
CURS    BATX. LLIBRE
1r
Història del Món Contemporani HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI. Editorial VICENS VIVES. ISBN 978-84-682-3210-2
Economia Economia. Editorial McGrawHill. ISBN 978 84 481 9599 1
2n
Història Història. Editorial VICENS VIVES. ISBN 978 84 31692216
Geografia Geografia. Editorial VICENS VIVES. ISBN 978 84 68200040
Història de l’Art RECOMANAT: Història de l’Art. Editorial VICENS VIVES. ISBN 9788468200101

.

 

A més, el professorat té el suport de material didàctic de caràcter audiovisual, com ara recursos en xarxa, DVD especialitzats i recursos facilitats amb fotocòpies.

CRITERIS D'AVALUACIÓ PER CURSOS

ESO
A ESO l’alumnat farà un dossier o llibreta amb els apunts, notes i deures adjuntats pel professorat; per a la seva avaluació es tindrà en compte la correcta resolució dels continguts i la bona presentació dels materials.
A més, cada avaluació tindrà com a mínim un examen escrit sobre el contingut de tema corresponent.
Per tal d’avaluar la matèria es tindrà en compte: procediments, continguts i actitud.
En situacions de normalitat, la proporció a l’hora d’avaluar aquestes tres variables serà de: 50 % continguts, 30 % procediments i 20 % d’actitud. De tota manera, i de forma excepcional, el professor de cada nivell podrà advertir els alumnes sobre els canvis d’avaluació.

 

BATXILLERAT

MATÈRIA CONTINGUT PROCEDIMENTS I ACTITUD
HISTÒRIA MÓN CONTEMPORANI 80,00% 20,00%
HISTÒRIA DE L’ART 1r  BAT. 75,00% 25,00%
ECONOMIA 80,00% 20,00%
GEOGRAFIA 90,00% 10,00%
HISTÒRIA D’ESPANYA 80,00% 20,00%
HISTÒRIA DE L’ART 2n  BAT. 75,00% 25,00%

PROCEDIMENTS DE RECUPERACIÓ PENDENT DE CURSOS ANTERIORS

Referent als cursos de l’ESO, al llarg del curs s’establiran activitats de reforç (presentació d’un dossier per part de tots els alumnes que tinguin pendent un curs sencer) i, a més, hauran de fer una recuperació o prova escrita ( possibilitat d’examen a cada quatrimestre) per tal que puguin recuperar la matèria. Totes dues activitats (dossier i examen) són obligatoris.

Referent a Batxillerat, sempre d’acord amb la normativa del centre, el professor del departament que imparteix classe a l’alumnat que tingui pendent una matèria del curs anterior farà un seguiment i garantirà la possibilitat de realitzar proves individuals finals (2 possibilitats per curs) per tal que superin la matèria suspesa; en cas de dubte el cap de departament proporcinarà la informació necessària. A manera indicativa se li proporcionarà una pauta o dossier perquè pepari la recuperació de l’assignatura.

Es vetllarà perquè tot aquest alumnat sigui assabentat amb el temps suficient.