INFORMACIÓ GENERAL DEL DEPARTAMENT DE CATALÀ

PROCEDIMENTS:

 • Lectura i i expressió oral
 • Redaccions
 • Dictats
 • Exercicis de classe i deures
 • Treballs en moodle
 • Memorització
 • Dosssier de seguiment.
 • Control o treballs sobre les lectures
 • Treballs per projectes.
 • Sant Jordi (10% 3r trimestre)

CONCEPTES

 • Controls sobre les unitats
 • Controls orals

ACTITUD

 • Assistència
 • Puntualitat
 • Lliurar els treballs en els terminis establerts
 • Presentació dossier
 • Iniciativa
 • Autonomia
 • Comportament

VALORS DEL DIFERENTS APARTATS

 • 1r I 2n d’ESO: 40% procediments, 40% continguts, 20% actitud.
 • 3r i 4t d’ESO: 30% procediments, 50% continguts, 20% actitud.
 • PDC : 40% procediments, 40% continguts, 20% actitud.
 • Grups de reforç dels dos cicles: 30% procediments, 35% continguts, 35% actitud

Nota: A 4t B l’alumnat haurà de treure un mínim de 4 en cada bloc (proc-cont-act) ,mentre que a 4t A, haurà de ser de 4,5 punts.

VALORS DELS DIFERENTS APARTATS

L’avaluació és contínua i s’aplicaran els percentatges sobre l’avaluació final.

 • 1a avaluació 30%
 • 2a avaluació 30%
 • 3a avaluació 40%

L’alumnat suspès tindrà l’oportunitat de recuperar la matèria

 • a través d’una prova sobre tot del curs. El valor de la qual serà del 60%
 • La presentació d’un treball de vacances que determinarà el professorat. El valor del qual serà de 40%

Nota 1:

Tan sols s’aplicaran aquests percentatges si la nota de la prova arriba a un mínim de 3,5.

Nota 2:

L’alumnat que no presenti el dossier de treball tindrà dret a fer l’examen però el seu resultat final serà d’ INSUFICIENT.

L’alumnat que acaba el 4t ESO, i marxa de l’institut sense haver superat l’assignatura, té la possibilitat de fer-ho en una prova que es realitzarà al març del curs següent. El control  que proposarà el nostre departament serà molt semblant al realitzat amb els pendents. En aquest cas, però,  tan sols es valorarà la nota obtinguda a l’examen. O sigui, no es demanarà un treball complementari.

L’alumnat de l’Ins Pablo R. Picasso, que cursa el 4t d’ESO en aules externes adscrites al nostre centre, UEC, hospital de dia o altres entitats, haurà de fer un examen de mínims de llengua catalana. Sense la superació de la prova no s’obtindrà la titulació en graduat d’ESO.

L’alumnat a qui la suma de les tres avaluacions no arribi a SUFICIENT es presentarà a la prova de juny.

Al febrer es realitzarà una prova per a pendents de cursos anteriors. S’aplicaran els mateixos criteris que en la recuperació de setembre, però l’examen que caldrà superar serà sobre uns mínims acordats pel nostre departament.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1a avaluació % 2a avaluació % 3a avaluació %
Examen literatura: 35% Examen literatura: 35% Examen literatura: 35%  
Examen literatura: 35% Examen literatura: 35% Examen literatura: 35%  
Control lectura: 15% Control lectura: 15% Control lectura: 15%  
Comentaris de text: 15% Comentaris de text: 15% Comentaris de text: 15%

Tal com mostra la taula següent, en principi, només es valoraran els continguts. Pel que fa als procediments, és l’alumne qui ha de portar un control dels seus apunts i de portar al corrent totes les activitats pràctiques que es facin. Naturalment, l’actitud d’un alumne de 1r de Batxillerat ha de ser la correcta per poder assimilar tots els continguts que es duguin a terme.

1a avaluació % 2a avaluació % 3a avaluació %
2 exàmens 70% 2 exàmens 70% 2 exàmens 75%  
Examen lectura: 15% Examen lectura: 15% Examen lectura: 15%  
Exercicis d’expressió escrita 15% Exercicis d’expressió escrita: 15% Exercicis d’expressió escrita 15%  
           

D’altra banda, l’alumne ha de tenir clara la informació següent:

– Es descomptarà 0,1 per falta. En els exàmens, es descomptarà com a màxim 1,5 punts*; mentre que en les redaccions i comentaris s’anirà aplicant el descompte de 0,1/falta fins arribar a 0.

– *Mesura excepcional: l’alumnat que tregui en un examen més de 30 faltes se li descomptaran 3 punts sobre la nota obtinguda.

– L’alumne/a haurà de treure com a mínim un 4,5 en els exàmens per a poder aprovar l’avaluació.

– L’alumne/a que tingui tres o més faltes injustificades no podrà aprovar l’avaluació.

– Si l’alumne/a arriba tard a un examen o no s’hi presenta, encara que estigui justificat, no es repetirà l’examen. En aquest cas l’alumne/a haurà de fer obligatòriament la prova de recuperació. Només es donarà la possibilitat de repetir l’examen en casos molt excepcionals, però la nota màxima serà un 5.

Al llarg del curs, els/les alumnes tindran la possibilitat de recuperar les avaluacions suspeses, a partir d’un examen extraordinari que es durà a terme un cop finalitzat cada trimestre.

Pel que fa a l’avaluació final (mes de juny), es tindrà en compte el criteri següent:

– L’alumne/a que tingui 3 avaluacions aprovades, es farà la mitjana, tenint en compte la progressió.

– L’alumne/a que tingui 2 avaluacions aprovades i 1 de suspesa, es farà la mitjana tenint en compte la progressió. En el cas de sortir una nota inferior a 5, l’alumne/a s’haurà de presentar a un examen final per tal de recuperar tota la matèria.

– En el cas que l’alumne tingui 2 o 3 avaluacions suspeses, l’alumne s’haurà de presentar a un examen final per tal de recuperar tota la matèria..

 • Prova del primer llibre del trimestre: 35%
 • Prova del segon llibre del trimestre: 35%
 • Mitjana dels diversos deures encarregats al moodle: 10%
 • Power point final de cada obra, explicacions de contes, representacions d’escenes teatrals i d’altres: 10%
 • Actitud: assistència, lliurament de treballs, participació, llibreta, etc: 10%

De la 1a i 2a avaluació hi haurà una recuperació del trimestre. Es podrà considerar la possibilitat d’efectuar tan sols el control d’una lectura suspesa si l’altra està aprovada amb una nota més alta que el suficient. La nova nota passarà a ser la nota del trimestre.  A nivell ortogràfic les proves tindran un descompte de 0,1 punt per error, fins arribar a 1,5 punts (no es compta la repetició d’errors) Nota: Tan sols es recuperaran aquells exàmens que arribin a un mínim de 3,5. Una puntuació més baixa és indicativa de no haver llegit correctament l’obra.

L’actitud tindrà la següent valoració:

• Assistència correcta, presentació de dossier i tasques realitzades     10

• No presentació del dossier i tasques realitzades 7

• Per cada feina no realitzada es baixarà 1 punt

Cada una de les dues proves trimestrals (d’1 h de durada), semblant a les de les PAU, contindrà obligatòriament un comentari de text (60%) i una pregunta teòrica (40%) relacionada amb els diferents gèneres, moviments i autors del bloc estudiat; o l’anàlisi d’un text de crítica.

Final

L’avaluació final contínua serà la mitjana aritmètica dels 3 trimestres (si és el cas, feta la recuperació) per a alumnes amb 2 o 3 trimestres aprovats.   Si la mitjana no arriba a 5 (i l’alumnat té 2 trimestres aprovats), caldrà fer recuperació exclusivament del trimestre suspès. En cas de no aprovar li quedarà tota l’assignatura pendent.   L’alumnat amb 2 o 3 trimestres suspesos haurà de recuperar tota la matèria.

Per tal de recuperar la matèria d’altres cursos l’alumnat haurà de presentar-se a les proves de febrer. En aquesta prova es valoraran dues coses,

Una prova sobre tot del curs. El valor de la qual serà del 60%

La presentació d’un treball (lectura i comprensió) que determinarà el professorat. El valor del qual serà de 40%

Nota 1:

Tan sols s’aplicaran aquests percentatges si la nota de la prova arriba a un mínim de 3,5.

Nota 2:

L’alumnat que no presenti el dossier de treball tindrà dret a fer l’examen però el seu resultat final serà d’ INSUFICIENT.

Nota 3:

L’alumnat que tingui més d’un curs suspès haurà de presentar-se al superior. Si un cop examinat,

Si l’alumne/a treu un 5, supera el curs on s’està examinant i, alhora, l’anterior. • Si l’alumne/a treu un 4, automàticament supera el curs anterior, però no el que s’ha examinat. Notes:

No es podrà aprovar a aquells alumnes que al llarg del trimestre hagin tingut més de 3 faltes d’assistència sense justificar.

Si un alumne arriba més de 15 minuts tard a un examen no tindrà dret a fer-lo.

Encara que la falta sigui justificada, en cas d’examen s’haurà de presentar directament al de recuperació. Excepte quan la raó sigui per un motiu excepcional.

ESO

1r cicle

GRUPS ESTÀNDARS

Dictats no preparats i redaccions

 • Es valorarà sobre un escrit de 80 paraules.
 • En proves més extenses es comptaran les primeres 80 paraules i es farà una visó general de tot l’escrit.
 • Sobre una suposada puntuació de 10 aplicarem el criteri següent:
FALTES PUNTS
0-1 10 punts
2-3 9 punts
4-5 8 punts
6-7 7 punts
8-9 6 punts
10 5 punts
11-12 4 punts
13-14 3 punts
15-16 2 punts
17-18 1 punts
19-20 0 punts

– A l’hora de marcar les faltes el corrector valorarà la dificultat del lèxic ( inusual, cultismes, manlleus, etc )

Dictats preparats :

Sobre una suposada puntuació de 10 aplicarem el criteri següent: Cada falta descomptarà 1 punt fins a 0

GRUPS ESTÀNDARS

Dictats no preparats i redaccions
Sobre una suposada puntuació de 10 aplicarem el criteri següent:
– Aplicarem el mateix criteri que en primer cicle, però sobre un escrit de 100 paraules.
– En proves més extenses es comptaran les primeres 100 paraules i es farà una visó general de tot l’escrit.

– A l’hora de marcar les faltes, el corrector valorarà la dificultat del lèxic ( inusual, cultismes, manlleus, etc )

Dictats preparats
Sobre una suposada puntuació de 10 aplicarem el criteri següent:
Cada falta descomptarà 1 punt fins a 0

Grups de reforç de l’ESO i perfils AA
El barem aplicable serà sobre un màxim de 50 paraules. Es valorarà la progressió ortogràfica al llarg del curs. És a dir, es valorarà positivament la superació de les errades ortogràfiques. No restaran puntuació les faltes repetides.

BATXILLERAT

Redactats, dictats, comentaris, etc

En tots els escrits que es lliurin es tindran en compte les errades de tipus ortogràfic, gramatical i de propietats textuals que es detectin. Els criteris a tenir en compte són els següents:

Totes les errades ortogràfiques (accentuació bàsica, apostrofació, vocalisme, consonantisme..), gramaticals i de lèxic (relatius, canvi i caiguda de preposicions, barbarismes, interferències lingüístiques…), errades de propietats textuals (cohesió, coherència i adequació) descomptaran 0.1 punts. Els treballs podran arribar a tenir una puntuació de 0.

En exàmens

Sobre les proves es restarà 0,1 per falta fins a un màxim d’1,5 punts.
En proves que superin les 30 faltes s’aplicarà una penalització de 3 punts sobre el total de la prova.
La correcció de textos escrits que no siguin exàmens seguirà la pauta d’avaluació qualitativa que s’aplica a les P.A.A.U., és a dir, sobre la nota màxima es produiran descomptes a partir de la valoració del text en el seu context comunicatiu, incorporant l’avaluació parcial dels nivells de correcció gramatical, ortogràfica i lèxica en la nota obtinguda. Aquestes pautes són les següents:

Valoració de les proves i puntuació

10 L’escrit expressa amb claredat les idees i els conceptes. Presenta tesi i arguments de manera ordenada, amb paràgrafs, signes de puntuació i marcadors discursius. Mostra riquesa i precisió lèxica, maduració sintàctica i plena correcció normativa.

9 L’escrit expressa les idees i els conceptes. Presenta tesi i arguments de manera ordenada, amb paràgrafs, signes de puntuació i marcadors discursius. Mostra certa riquesa i força precisió lèxica, una sintaxi adequada i correcció normativa

8-7 L’escrit expressa algunes idees i conceptes. Presenta tesi i arguments de manera ordenada, però presenta algunes limitacions expressives pel que fa al lèxic, a la sintaxi i a les normes de correcció

6 L’escrit expressa algunes idees i conceptes. Presenta tesi i arguments de manera ordenada, però presenta força limitacions expressives pel que fa al lèxic, a la sintaxi i a les normes de correcció

5 L’escrit expressa alguna confusió, ambigüitat o incongruència en l’expressió d’idees i conceptes. Presenta tesi i arguments de manera poc ordenada i conté errors importants pel que fa al lèxic, a la sintaxi i a les normes de correcció

4. L’escrit expressa força confusió, ambigüitat o incongruència en l’expressió d’idees i conceptes. Presenta tesi i arguments de manera poc ordenada i conté errors importants pel que fa al lèxic, a la sintaxi i a les normes de correcció

3-2 L’escrit mostra limitacions importants, tant pel que fa al contingut (idees incoherents, poc clares) com a la forma (errors normatius, pobresa d’expressió)

1 L’escrit mostra limitacions greus, tant pel que fa al contingut (idees incoherents, poc clares) com a la forma (errors normatius, pobresa d’expressió)

0.75-0,5 L’escrit és deficient. No formula amb ordre i claredat les opinions de l’autor/a. Mostra errors greus i reiterats d’expressió i de normativa

0 L’escrit no s’ajusta a cal del temes proposats

LLIBRES DE LECTURA I MATERIAL DIDÀCTIC CURS 2015-16

Llengua catalana

Llibre de text:

– Nou estímul 1r ESO. Llengua catalana i literatura. Ed. Barcanova ISBN: 978-84-489-2034-0

Lectures:

– Andersen, Ch.:El rossinyol i altres contes. Ed. Vicens Vives, col·lecció Cucanya Juvenil, 25. ISBN: 84-3167-8399
– Lupton, H.: La veu dels somnis i altres contes prodigiosos. Ed. Vicens Vives, col·lecció Cucanya, 22. ISBN: 9788431672270
– Carranza, Maite: Frena, Càndida, frena! Editorial Cruïlla, col·lecció Gran Angular, 50. ISBN: 84-76297130

Llengua catalana

Llibre de text:

– Martí, C., Martí, I.., Serra, F., Serrat, E., Ferran, F.:Llengua catalana. Text gramàtica, vocabulari 1 Ed. Teide. ISBN: 978-84-307-4941-6 (llibre d’aula)

Lectures:

– Andersen, Ch.:El rossinyol i altres contes. Ed. Vicens Vives, col·lecció Cucanya Juvenil, 25. ISBN: 84-3167-8399 (llibre d’aula)
– Lupton, H.: La veu dels somnis i altres contes prodigiosos. Ed. Vicens Vives, col·lecció Cucanya, 22. ISBN: 9788431672270

Llengua catalana

Llibre de text:

– Nou estímul 2n ESO. Llengua catalana i literatura. Ed. Barcanova ISBN: 978-84-489-2259-7

Lectures:

– Dalmases, A.: Silvestre Malasang, Ed. Cruïlla, col·l. El Vaixell de Vapor (Sèrie Vermella), 105. ISBN: 84-661-01934
– Burgas, À.: Segon trimestre. Ed. La Galera, col·l. Grumets, 194. ISBN: 9788424631109
– Pinkney, J.: Faules d’Isop. Ed. Vicens Vives, col·l. Cucanya. ISBN: 84-316-7213-7 (llibre d’aula)

Llengua catalana

Llibre de text:

– Martí, C., Martí, I.., Serra, F., Serrat, E., Ferran, F.:Llengua catalana. Text gramàtica, vocabulari 2 Ed. Teide. ISBN: 978-84-307-4942-3 (llibre d’aula)

Lectures:

– Pinkney, J.: Faules d’Isop. Ed. Vicens Vives, col·l. Cucanya. ISBN: 84-316-7213-7 (llibre d’aula)

Llengua catalana

 Llibre de text:

 • Nou Estímul 3r ESO. Llengua catalana i literatura. Barcanova. ISBN: 978-84-489-2036-4

Lectures:

 • Sierra i Fabra, Jordi.: En un lloc anomenat guerra. Col·lecció Abril, 6. Editors Associats (La Galera, Bromera, Tàndem). ISBN 84-24605462
 • Roca, M. Mercè: Com un miratge. Ed.Barcanova, col·lecció Antaviana Nova, 88. ISBN: 84-489-1917-3
 • Baró, S.: La lluna de gel. Barcanova, col·lecció Antaviana Nova, 173.

ISBN: 9788448927691

Llengua catalana

 Llibre de text:

 • Martí, C., Martí, I.., Serra, F., Serrat, E., Ferran, F.:Llengua catalana. Text gramàtica, vocabulari 3 Teide. ISBN: 978-84-307-4972-0 (llibre d’aula) 

Lectures: 

 • Baró, Santi: Paisatge sobre tela. Ed. Barcanova, col·lecció Antaviana Nova, 165. ISBN: 978-84-489-2606-9 (llibre d’aula)

Llengua catalana

Llibre de text:

 • Nou estímul 4t ESO. Llengua catalana i literatura. Barcanova. ISBN: 978-84-489-2262-7

Lectures:

 • Golding, W.: El senyor de les mosques. Edicions 62 Butxaca, número 27 ISBN 84-297-4904-7
 • Verne, J.: La volta al món en 80 dies. Ed. Barcanova, col·l. Antologia Jove Clàssics, 32. ISBN: 84-489-1008-7
 • Stevenson, R.L.: L’estrany cas del Doctor Jeckyll i Mr. Hyde Barcanova, col·lecció Antaviana Nova, 83.  ISBN: 84-489-1913-0

Llengua catalana (matèria comuna)

 Llibre de text

 • Llengua catalana i literatura 1. Ed. Barcanova. ISBN: 978-84-489-2316-7

Lectures:

 • Martorell, J.: Tirant lo Blanc. Episodis amorosos. Ed. Proa, col·l. Les Eines, 72 (text adaptat). ISBN: 978-84-15192-36-7
 • Diversos autors: Antologia de poesia catalana. Ed. Proa, col·l. Les Eines, 41.

ISBN: 978848437809 (35 poemes)

 • Pedrolo, Manuel: Trajecte final. Ed. Grup 62, col·l. Educació 62. ISBN: 978-84-297-6217-4

Llengua catalana (matèria comuna)

Llibre de text:

 • Llengua catalana i literatura 2. Barcanova. ISBN: 978-84-489-2434-8

 Lectures:

 • Villalonga, Llorenç: Bearn o la sala de les nines. Grup 62, col·l. Educació 62. ISBN: 978-84-15954-10-1
 • Moncada, Jesús: El cafè de la granota. Grup 62, col·l. Educació 62. ISBN: 978-84-15192-90-9

Literatura catalana (matèria de modalitat)

 • Oller, Narcís: Pilar Prim. Ed. Grup 62, col·l. Educació 62. ISBN: 978-84-92672-11-0
 • Puig i Ferreter, Joan: Aigües encantades. Grup 62, col·l. Educació 62. ISBN: 978-84-92672-43-1
 • Rosselló-Pòrcel, Bartomeu: Tempestat de flama. Antologia poètica Grup 62, col·l. Educació 62. ISBN: 978-84-15192-37-4
 • Espriu, Salvador: Antígona Grup 62, col·l. Educació 62. ISBN: 978-84-92672-81-3
 • Calders, Pere: Invasió subtil i altres contes. Ed. Grup 62, col·l. Educació 62. ISBN: 978-84-92672-30-1
 • Rodoreda, Mercè: Jardí vora el mar. Ed. Club Editor Jove, 6. ISBN:978-84-7329-122-4

Els alumnes de segon d’eso han realitzat al llarg del segon trimestre un concurs a les classes de català. Cada dia els proposava un enigma d’en Màrius Serra i l’havien de resoldre. Els guanyadors s’emportaven el premi.