INFORMACIÓ PER A LA WEB DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

biologia-quimica

Informació general del dptm

El Departament de Biologia i Geologia imparteix la matèria de Biologia i Geologia de 1r, 3r i 4t d’ESO, així com la Biologia I i II a 1r i 2n de Baxtillerat, i les Ciències del Món Contemporani a 1r de Batxillerat.

Quan les circumstàncies ho permeten també s’imparteix la matèries de Ciències de la Terra i el Medi Ambient I i II a 1r i 2n de Batxillerat respectivament i, ocasionalment, també s’ha impartit la matèria optativa de Batxillerat de Biologia Humana.

El Departament compta amb un laboratori equipat per fer pràctiques senzilles de biologia (preparacions microscòpiques, reconeixement d’organismes, disseccions, etc) i de geologia (reconeixement de minerals i de roques, simulacions de processos geològics, etc).

També disposa d’un espai propi, amb un PC i canó de projecció, que es poden fer servir per analitzar models informàtics de processos biològics i geològics i per a la projecció de vídeos documentals.

Dintre de la programació s’inclouen sortides per als diferents nivells, al Cosmocaixa, al Museu de Ciències Naturals, etc.

Fotografia il·lustrativa del dptm (pot ser tb un dibuix)

Criteris d’avaluació per cursos

L’avaluació de les matèries de l’ESO es basa en proves o controls convenientment espaiats al llarg de cada avaluació, en els que es tracta d’avaluar el grau d’assoliment dels objectius proposats. Certament no es té només en compte els resultat d’aquestes proves, sinó també tota la feina feta per l’alumne durant el crèdit i valorada durant l’avaluació formativa, així com la seva actitud i comportament a classe. D’altra banda el resultat final no és una mesura absoluta dels coneixements de l’alumne, sinó una dada en relació als seus coneixements previs estimats mitjançant l’avaluació inicial.

En qualsevol cas, la nota final de l’alumne es calcula, en principi, d’acord amb els següents percentatges:

En el primer curs d’ESO:

Coneixements: 40%    Procediments: 40%     Actituds, valors i normes: 20%

En el tercer i quart curs d’ESO:

Coneixements: 60%    Procediments: 20%     Actituds, valors i normes: 20%

Cal remarcar però que s’exigeix una nota d’actitud aprovada per tal que la nota final ho sigui.

Als alumnes amb dificultats, les proves que se’ls passen dintre de l’avaluació final, estan adaptades als objectius reduïts que es considera que han d’assolir i es valoren més els procediments i l’actitud que els continguts.

Pels alumnes que suspenen l’avaluació, al començament del següent es fa una recuperació. Si després d’aquestes recuperacions  els alumnes tenen a final de curs més d’una avaluació no superades, s’han de presentar a una prova de recuperació a final de juny, i si no aprova, a una prova de suficiència al setembre després d’elaborar un dossier de recuperació durant l’estiu.

En el cas de les matèries de Batxillerat, i donada la importància dels continguts en aquesta etapa (no oblidem que els alumnes has d’estar capacitats per superar les PAU), es realitzen proves escrites al llarg de  cada avaluació en les quals es valora sobretot la capacitat de l’alumne per argumentar i reflexionar sobre els temes tractats a l’assignatura, i, sempre que sigui possible, amb una part semblant als tipus de proves que es plantegen a les PAU..

En funció de la marxa del curs es pot demanar que els alumnes realitzin treballs en grup  o individuals, amb un component escrit i,  si escau, una exposició oral.

Les notes de les proves i els treballs es ponderen segons criteris que el professor corresponent comunicarà als seus alumnes.

Les activitats que realitzen els alumnes al llarg del curs, tant a l’aula com fora d’ella, així com les seves intervencions a classe i el seu esforç personal es tenen en compte per acabar d’ajustar les qualificacions.

Pels alumnes que suspenen l’avaluació, al començament del següent es fa una recuperació. Si després d’aquestes recuperacions  els alumnes tenen a final de curs alguna avaluació no superada, s’han de presentar a un examen de recuperació al juny, i si no aprova, a un altre examen al setembre .

Procediment Recuperació pendents cursos anteriors

Els alumnes d’ESO que tenen pendents matèries del Departament de cursos anterior, per tal de recuperar-les, han de:

  • Lliurar degudament elaborat el dossier o les activitats que se’ls indicarà oportunament, tenint com a data límit de lliurament la de realització del següent examen de recuperació.
  • Superar l’examen que es convoca al setembre i en altre moment al llarg del curs, per presentar-se al qual, s’ha d’haver lliurat el dossier esmentat al punt anterior.

 En el cas dels alumnes de 2n de Batxillerat amb matèries pendents de primer, cal que aprovin el corresponent examen de recuperació en les dates que es convoquen.

LLibres de lectura, llibre de text i material didàctic.

1r ESO

Ciències experimentals

Biologia i Geologia 1r ESO Sèrie Construïm Ed. Cruïlla ISBN: 978-84-661-3846-8

3r ESO

Ciències experimentals (2 llibres)

Ciències de la Naturalesa – Biología i Geologia 3 ESO  Ed. Edebé

ISBN: 978-84-236-8705-3 (Descatalogat: el proporcionarà el Centre)

4t ESO (matèries optatives)

Biologia i Geologia

Biologia i Geologia 4t ESO Ed. Edebé  ISBN 978-84-683-0539-4

1r Batx (matèries optatives)

Ciències per al món contemporani,  Ciència en context. Ed. Teide

ISBN: 978-84-307-5246-1

Biologia I

Biologia 1r Batx , Antonio Jimeno i Luís Ugedo, Ed. Santillana

Ciències de la terra i del medi ambient 1

Ciències de la Terra i del Medi Ambient 1, Ed. Santillana

2n Batx (matèries optatives)

Biologia 2

Biologia 2n Batx, Antonio Jimeno, Manuel Ballesteros i Luís Ugedo, Ed. Santillana

Ciències de la terra i del medi ambient 2

Ciències de la Terra i del Medi Ambient 2, Ed. Santillana